پارچه

پارچه های ذکر شده در دسترس هستند:

پارچه کشباف: ژرسی تک / مخمل / فلانل

پارچه جیر

میکروفیبر

چرم

پنبه

پارچه سفارشی نیز موجود است

ما پارچه ای در وزن، رنگ و ضخامت مختلف داریم تا متناسب با نیاز مشتریان باشد.

008
009
012

همچنین ما کارخانه تولید کفی مجاز Dow Dupont (Intelifresh) هستیم