چاپ تصعید داخلی

امکانات

2 دستگاه چاپ

1 دستگاه چاپ تصعید

1 دستگاه برش 3D

خروجی سالانه

کفی 1-2 میلیون جفتی

Laser-cutting
Print
Print-in-roll