فوم

فوم: در ورق یا رول

منابع در مورد انواع فوم، از جمله EVA، فوم Ortholite، Hi-poly.با توجه به طراحی مشتریان، تمام عوامل زیر سفارشی می شوند:

رنگ

وزن

سختی

شکل

تراکم

سوراخ کردن

فوم