تزریق پلی اورتان

امکانات

2 دستگاه PU

دستگاه 1 GEL

2 دستگاه PCS

1 دستگاه نمونه

خروجی سالانه

کفی 2 میلیون جفتی